Obsah

Vítejte v registru oznámení Město Starý Plzenec .


Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky: 

1) vyplnit žádost, která obsahuje

     a) jméno, příjmení a datum narození žadatele,
     b) trvalý pobyt žadatele a adresu pro doručování,
     c) údaj, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické    podobě prostřednictvím veřejné datové sítě      

 

2) předat tuto vyplněnou žádost k ověření evidenčnímu orgánu, kterým vede tajemník městského úřadu, a to

  • osobně - v papírové podobě, či
  • elektronicky - e-mailem,  v případě, že bude tento ektronicky  podepsán  platným veřejným či kvalifikovaným certifikátem

3) po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživatelský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě),

4) zadat udělené přístupové jméno a heslo na této internetové stránce  v rubrice „přístup do registru“. Poučení pro žadatele:

Dle § 23 odst. 2 se přestupku dopustí fyzická osoba, která
a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7,
b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru, 
c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4. 

Dle § 24 za přestupek podle § 23 odst. 2 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.